Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Q-Parts

KVK: 14073483

BTW-nummer: NL157340843B01


Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt Q-Parts niet. Door het geven van opdrachten aan Q-Parts worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

Betaling

In geval van vooruitbetaling dient de betaling te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Levertijd

Alle aangeduide levertijden zijn indicatief. Hoewel we ons uiterste best doen ons aan deze tijden te houden, kan de koper geen rechten ontlenen aan het overschrijden van de aangegeven levertijden.In het uitzonderlijke geval dat levering van een product niet mogelijk blijkt, zal Q-Parts zich inspannen een passende oplossing te verzorgen. Hetzij in de vorm van gratis nalevering van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren. Levering zal te allen tijde geschieden aan het adres dat de koper aan Q-Parts aan heeft gegevens als verzendadres. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden. De consument heeft echter in dat geval geen recht op een schadevergoeding. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting dat Q-Parts kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd.

Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Q-Parts is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

Prijzen en afbeeldingen

De door ons genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Het aanbod is vrijblijvend waarbij de ondernemer gerechtigd is het aanbod te wijzigen en aan te passen. Prijs en type fouten voorbehouden. Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

Herroepingsrecht/ retourvoorwaarden

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Q-Parts te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt aan ons gedaan te worden.
U kunt op verschillende manieren uw bestelling, of enkele producten daarvan, retour melden.
In de eerste plaats kunt u losse producten retourneren via uw besteloverzicht.
Daarbuiten kunt u contact met ons opnemen via E-mail (klik) of telefoon (045 533 12 15). Deze laatste optie verdient de voorkeur wanneer er onduidelijkheden bestaan of wanneer u denkt dat het retourformulier niet toereikend zal zijn voor de situatie.
Bij gebreke worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Terugzending van de producten dient, zover redelijkerwijs mogelijk, te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Speciaal voor de individuele klant aangepaste dan wel op maat gemaakte producten zijn uitgezonderd van de herroepingsplicht en worden dus niet teruggenomen. Tevens vallen producten die beschadigd zijn door ondeskundigheid of verkeerde montage buiten de garantie. Garantie geldt niet indien:
- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
U heeft het recht uw bestelling tot veertien dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals veertien dagen om uw bestelling daadwerkelijk retour te sturen. Indien deze voorwaarden worden nageleefd, krijgt u het volledige orderbedrag, dus inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor verzending van u thuis naar Q-Parts zijn voor eigen rekening. Onder bepaalde voorwaarden zijn ook deze retourkosten voor onze rekening; dit wordt per individueel geval bepaald. We verzoeken u te allen tijde uw bestelling met alle geleverde toebehoren en, voor zover redelijkerwijs mogelijk is, in de originele staat en met ongeopende verpakking te retourneren. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen veertien dagen na aanmelding van uw retour terugstorten, mits de bestelling dan wel sluitend bewijs van verzending reeds in goede orde retour ontvangen. Q-Parts behoudt zich het recht voor om producten die specifiek voor een klant aangepast zijn uit te zonderen van deze retourregeling. Klik hier voor onze specifieke pagina over onze retourregeling

Kosten in geval van herroeping:

Indien de koper gebruikt maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Het door de koper betaalde bedrag voor de betreffende order zal worden gecrediteerd binnen veertien dagen na herroeping. Voorwaarde hierbij is echter dat Q-Parts de door de klant teruggezonden producten reeds ontvangen heeft, of dat de koper sluitend bewijs van de terugzending kan tonen.
Creditering geschiedt via de betalingsmethode die door de koper is aangewend tenzij de koper uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor een andere methode.
Eventuele waardeverminderingen ten gevolge van beschadigingen, defecten en dergelijke door onzorgvuldige omgang van de koper zijn de aansprakelijkheid van de koper. Q-Parts behoudt zich het recht voor deze waardevermindering af te trekken van het te crediteren bedrag.

Klachten en geschillen

Hoewel we ons uiterste best doen uw onze klanten tevreden te stellen en te houden, kan het helaas voorkomen dat er iets niet gaat zoals gepland. Wanneer er sprake is van een klacht, verzoeken wij u om deze eerst bij ons kenbaar te maken door ons te bellen op (045) 533 12 15 of door te mailen naar info@Q-Parts. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/. Het is voor consumenten ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

Overmacht

Indien Q-Parts door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Q-Parts wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Garantie

Q-Parts staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en- of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Eventuele gebreken aan een geleverd product dienen binnen vier werken na levering aan Q-Parts te worden gemeld. Deze melding geschiedt per voorkeur schriftelijk, in de vorm van een e-mail naar info@Q-Parts. Producten dienen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zo compleet mogelijk, voorzien van de originele verpakking, en in nieuwstaat verkerend terug te worden gestuurd. Met betrekking tot producten van derden is Q-Parts tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Op snelle en elektrische onderdelen zit net als gebruikte goederen geen garantie. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Q-Parts liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Q-Parts is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Q-Parts in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Q-Parts niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Q-Parts. De klant vrijwaart Q-Parts te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Q-Parts blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Q-Parts de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Q-Parts ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Google Analytics

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.
In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Q-Parts.

Tuning

Tunings-onderdelen zijn uitsluitend bedoeld voor circuit gebruik. Q-Parts is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en - of montage.

Nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en scherpe aanbiedingen!

Het product is moment niet beschikbaar. Vul uw e-mailadres in en u ontvangt een mail wanneer het product op voorraad is.

E-mail