Online betalen met iDEAL   Online betalen met Paypal
 
Netherlands Deutsch
Snel zoeken
 
Gebruik trefwoorden om een artikel te vinden.
Uitgebreid zoeken

  Hoofdpagina » Webshop » Algemene Voorwaarden Inloggen / aanmelden  |  Inhoud winkelwagen  |  Afrekenen   
Merken
Categorieën
Fabrikanten
Nieuwe producten Meer
Middenstandaard Piaggio Zip 4 Takt 50 CC/LX 4T/S 4T/ET4
Middenstandaard Piaggio Zip 4 Takt 50 CC/LX 4T/S 4T/ET4
32.30EUR
Informatie
Bedrijfsgegevens
Meest gestelde vragen
Verzenden en retourneren
Privacy verklaring
Algemene Voorwaarden
Neem contact op
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Q-Parts
KVK: 14073483
BTW-nummer: NL157340843B01

- Toepasselijkheid

Deze leverings- en algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Een aanbieding of (prijs-) opgave bindt Q-Parts.nl niet. Door het geven van opdrachten aan Q-Parts.nl worden onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Alle voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken.

- Totstandkoming overeenkomst

Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan de wederpartij, naar aanleiding van een door de wederpartij gedane bestelling. De opdrachtbevestiging geschiedt na de bestelling in de vorm van een e-mail. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.

- Betaling

In geval van vooruitbetaling dient de betaling te geschieden binnen zeven dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen zeven dagen hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de afgesproken prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

- Levertijd

In geval van vooruitbetaling worden de bestelde artikelen na ontvangst van de betaling in de regel binnen 2 werkdagen geleverd. Bij rembourszendingen worden de bestelde producten binnen 2 werkdagen geleverd. In het uitzonderlijke geval dat het artikel niet meer leverbaar is, behoudt Q-Parts.nl zich te aller tijden het recht om naar keuze van de klant, hetzij voor gratis nalevering te zorgen van een vergelijkbaar product qua kwaliteit en prijs, hetzij de koper te crediteren voor het betaalde bedrag. Bij niet tijdige levering dienen wij dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ongeacht het hiervoor bepaalde houden wij ons in ieder geval het recht voor van een naleveringstermijn van veertien werkdagen, gedurende welke de bieder de levering alsnog dient te accepteren. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting dat Q-Parts.nl kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en materialen ons tijdig zullen worden geleverd.

- Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de verkoper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten. Q-Parts.nl is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

- Prijzen en afbeeldingen:

De door ons genoemde prijs is inclusief 21% BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Het aanbod is vrijblijvend waarbij de ondernemer gerechtigd is het aanbod te wijzigen en aan te passen. Prijs en type fouten voorbehouden. Het is mogelijk dat afbeeldingen afwijken van het echte product. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

- Reclames

De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Q-Parts.nl te melden. Reclame terzake van leveranties dienen binnen 14 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt bij voorkeur per e-mail aan ons gedaan te worden. Dit middels het zogeheten “modelformulier retourneren” dat op de website te vinden is. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de klant. Bij gebreke worden wij geacht in overeenstemming met onze verplichtingen te hebben geleverd. Indien tijdig is gereclameerd en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen wij ter uwer keuze en tegen teruggave van de geleverde goederen, hetzij voor gratis herlevering zorgen, hetzij de koper voor de teruggenomen goederen crediteren. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Speciaal bestelde artikelen en elektrische delen zijn uitgesloten van de herroepingsplicht en worden dus niet teruggenomen. Tevens vallen producten die beschadigd zijn door ondeskundigheid of verkeerde montage buiten de garantie. Garantie geldt niet indien:
- De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
- De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzigingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
- De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
U kunt onze klantenservice bereiken via ons e-mail formulier. Meer informatie met betrekking tot de procedure retourneren is hier te vinden.

- Geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij mochten ontstaan.

- Buitengerechtelijke incassokosten

Indien wij wegens niet-nakoming van de overeenkomst door de koper kosten van rechtsbijstand moeten maken, is de koper verplicht de kosten volledig aan ons te vergoeden.

- Overmacht

Indien Q-Parts.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien de overmachttoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht van Q-Parts.nl wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegenover de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.

- Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Q-Parts.nl tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent. Op snelle en elektrische onderdelen zit net als gebruikte goederen geen garantie. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Q-Parts.nl liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden. Q-Parts.nl is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

- Aansprakelijkheid

Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Q-Parts.nl in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Q-Parts.nl niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Q-Parts.nl. De klant vrijwaart Q-Parts.nl te dezer zake tegen alle aanspraken van derden. De aansprakelijkheid van Q-Parts.nl blijft te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Q-Parts.nl de klant maximaal in rekening had kunnen brengen. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Q-Parts.nl ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

- Google Analytics

Via deze website wordt ook een cookie geplaatst van Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.


- Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd de directie van Q-Parts.nl

Snelle onderdelen alleen uitsluitend voor circuit gebruik, Q-Parts.nl is niet verantwoordelijk voor welke vorm dan ook van verkeerd gebruik en - of montage.

Volgende
Winkelwagen Meer
Uw winkelwagen
is leeg
Aanbiedingen Meer
Zuiger Vespa PK50 Automatic 38.6 MM pen 12 GOL
Zuiger Vespa PK50 Automatic 38.6 MM pen 12 GOL
19.00EUR
9.95EUR
Waarom Q-Parts?
0
Beoordelingen Meer
Distributie kettinggeleider China GY6 onder
Ketting geleider van het merk Standaard Parts.(SP). Gewoon p ..
3 van 5 sterren!

Copyright © 2018 Q-Parts
Powered by osCommerce